Greek Word List

The following lists contains every word which occurs ten times or more in the New Testament. They can be copied and pasted into a word program and then enlarged and formatted to make flash cards. Or, to download both lists as zipped Word documents, click here. They are in Windows "symbol" font which does not have breathing marks or accents, but is readily available to everyone with Micorsoft Word. The second list contains the definitions. A good setting for Microsoft Word is: #28 font, triple spaced, with two columns and .7 inch margins. This makes cards about 1½ by 3 inches in size. I prefer to write the definitions on the back with a light pencil. Also, heavier weight paper works best.


agaqoV, h

agalliaw

agapaw

agaph, h

agaphtoV, h

aggeloV, o

agiazw

agaiasmoV, o

agioV

agnoew

agora, h

agorazw

agroV, o

agw

adelfh, h

adelfoV, o

adhV, o

adikew

adikia, h

adikoV

adunatoV

aqetew

aima, to

airw

aitew

aitia, h

aiwn, o

aiwnioV

akaqarsia, h

akaqartoV

akanqa, h

akoh, h

akolouqew

akouw

akrobustia, h

alektwr, o

alhqeia, h

alhqhV

alhqinoV

alhqwV

alla

allhlwn

alloV

allotrioV

alusiV, h

ama

amartanw

amartia, h

amartwloV

amhn

ampelwn, o

amfoteroi

an

ana

anabainw

anablepw

anaggellw

anaginwskw

anagkh, h

anagw

anairew

anakeimai

anakrinw

analambanw

anapauw

anapiptw

anastasiV, h

anastrefw

anastrofh, h

anatolh, h

anaferw

anacwrew

anemoV, o

anecomai

anhr, o

anqisthmi

anqrwpoV, o

anisthmi

anoigw

anomia, h

anomoV

anti

anwqen

axioV

apaggellw

apagw

apax

aparneomai

apaV

apeiqew

apercomai

apecw

apistia, h

apistoV

apo

apodidwmi

apoqnhskw

apokaluptw

apokaluyiV, h

apokrinomai

apokteinw

apolambanw

apollumi

apologeomai

apolutrwsiV, h

apoluw

apostellw

apostoloV, o

aptw

apwleia, h

ara

argurion, to

areskw

ariqmoV, o

arneomai

arnion, to

arpazw

arti

artoV, o

arcaioV

arch, h

arciereuV, o

arcw

arcwn, o

aselgeia, h

asqenia, h

asqenew

asqenhV

askoV, o

aspazomai

aspasmoV, o

asthr, o

atenizw

aulh, h

auxanw

aurion

autoV, o

afairew

afesiV, h

afihmi

afisthmi

aforizw

afrwn

acri

ballw

baptizw

baptisma, to

baptisthV, o

basanizw

basileia, h

basileuV, o

basileuw

bastazw

bhma, to

biblion, to

biblioV, h

bioV, o

blasfhmew

blasfhmia, h

blepw

boaw

boulh, h

boulomai

bronth, h

brwma, to

brwsiV, h

gamew

gamoV, o

gar

ge

geenna, h

gemw

genea, h

gennaw

genoV, to

geuomai

gewrgoV

gh, h

ginomai

ginwskw

glwssa, h

gnwrizw

gvwsiV, h

gnwstoV

goneuV, o

gonu, to

gramma, to

grammateuV, o

grafh, h

grafw

grhgorew

gumnoV

gunh, h

daimonizomai

daimonion, to

dakruon, to

de

dehsiV, h

dei

deiknumi

deipnon, to

deka

dendron, to

dexioV

deomai

derw

desmioV, o

desmoV, o

despothV, o

deute

deuteroV

decomai

dew

dhnarion, to

diaboloV

dia

diaqhkh, h

diakonew

diakonia, h

diakonoV, h

diakrinw

dialegomai

dialogizomai

dialogismoV, o

diamarturomai

diamerizw

dianoia, h

diatassw

diatribw

diaferw

didaskalia, h

didaskaloV, o

didaskw

didach, h

didwmi

diercomai

dikaioV

dikaiosunh, h

dikaiow

dikaiwma, to

diktuon, to

dio

dioti

diyaw

diwgmoV, o

diwkw

dokew

dokimazw

doloV, o

doxa, h

doxazw

douleuw

douloV, o

drakwv, o

dunamai

dunamiV, h

dunatoV

duo

dwdeka

dwrea, h

dwron, to

ean

eautou

eaw

eggizw

egguV

egeirw

egkataleipw

egw

eqnoV, to

eqoV, to

ei

eidon

eidwlon, to

eikosi

eikwn, h

eimi

eipon

eirhnh, h

eiV

eiV

eisagw

eisercomai

eisporeuomai

eita

ek

ekastoV

ekaton

ekatontarchV, o

ekballw

ekei

ekeiqen

ekklhsia, h

ekkoptw

eklegomai

eklektoV

ekpiptw

eklhssomai

ekporeuomai

ekteinw

ektoV

ekcew

elaia, h

elaion, to

elacistoV

elegcw

eleew

elehmosunh, h

eleoV, to

eleuqeria, h

eleuqeroV

elpizw

elpiV, h

emautou

embainw

emblepw

emoV

empaizw

emprosqen

emfanizw

en

enatoV

evdeiknumi

evduw

eneka

energew

eniautoV, o

enocoV

entellomai

entolh, h

enwpion

ex

exagw

exapostellw

exercomai

exestin

existhmi

exomologew

exouqenew

exousia, h

exw

exwqev

eorth, h

epaggelia, h

epaggellomai

epainoV, o

epairw

apaiscunomai

epanw

epaurion

epei

epeidh

epeita

eperwtaw

epi

epiballw

epiginwskw

epignwsiV, h

epididwmai

epizhtew

epiqumew

epiqumia, h

epikalew

epilambanomai

epimenw

epipiptw

episkeptomai

epistamai

epistolh, h

epistrefw

epitassw

epitelew

eppitiqhmi

epitimaw

epitrepw

epouranioV

epta

ergazomai

ergathV, o

ergon, to

erhmoV

ercomai

erwtaw

esqiw

escatoV

eswqen

eteroV

eti

etoimazw

etoimoV

etoV, to

euaggelizw

euaggelion, to

eudokew

euqewV

euquV

eulogew

eulogia, h

euriskw

wusebia, h

eufrainw

eucaristew

eucaristia, h

efisthmi

ecqroV

ecw

ewV

zaw

zhloV, o

zhlow

zhtew

zumh, h

zwh, h

zwon, to

zwopoiew

h

hgemwn, o

hgeomai

hdh

hkw

hlioV, o

hmera, h

qalassa, h

qanatoV, o

qanatow

qaptw

qaumazw

qeaomai

qelhma, to

qelw

qemelioV, o

qeoV, o

qerapeuw

qerizw

qerismoV, o

qewrew

qhrion, to

qhsauroV, o

qlibw

qliyiV, h

qrix, h

qronoV, o

qugathr, h

qumoV, o

qura, h

qusia, h

qusiasthrion, to

quw

iaomai

ide

idioV

idou

iereuV, o

ieron, to

ikanoV

imation, to

ina

ippoV, o

isthmi

iscuroV

iscuV, h

iscuw

icquV, o

kagw

kaqaper

kaqarizw

kaqaroV

kaqeudw

kaqhmai

kaqizw

kaqisthmi

kaqistanw

kaqwV

kai

kainoV

kairoV, o

kaiw

kakei

kakeiqen

kakeinoV

kakia, h

kakoV

kakwV

kan

kapnoV, o

kardia, h

karpoV, o

kata

katabainw

katabolh, h

kataggellw

kataiscunw

katakaiw

katakeimai

katakrinw

katalambanw

kataleipw

kataluw

katanoew

katantaw

katargew

katartizw

kataskeuazw

katergazomai

katercomai

katesqiw

katecw

kathgorew

katoikew

katw

kaucaomai

kauchma, to

kauchsiV, h

keimai

keleuw

kenoV

keraV, to

kerdainw

kefalh, h

khrussw

kladoV, o

klaiw

klaw

kleiw

klepthV, o

kleptw

klhronomew

klhronomia, h

klhronomoV, o

klhroV, o

klhsiV, h

klhtoV

koilia, h

koimaw

koinoV

koinow

koinwnia, h

koinwnoV, h

kollaw

komizw

kopiaw

kopoV, o

kosmew

kosmoV, o

krabattoV, o

krazw

kratew

kratoV, to

kreittwn

krima, to

krinw

krisiV, h

krithV, o

kruptoV

kruptw

ktizw

ktisiV, h

kurioV, o

kwluw

kwmh, h

kwfoV

lalew

lambanw

laoV, o

latreuw

legw

leukoV

lhsthV, o

lian

liqoV, o

limnh, h

limoV, h

logizomai

logoV, o

loipoV

lupew

luph, h

lucnia, h

lucnoV, o

luw

maqhthV, o

makarioV

makran

makroqen

makroqumew

makroqumia, h

malista

mallon

manqanw

marturew

marturia, h

marturion, to

marturoV, o

martuV, o

macaira, h

megaV

melei

mellw

meloV, to

men

menw

merizw

merimnaw

meroV, to

mesoV

meta

metabainw

metanoew

metanoia, h

metrew

metron, to

mecri

mh

mhde

mhdeiV

mhketi

mhn, o

mhpote

mhte

mhthr, h

mhti

mikroV

mimnhskomai

misew

misqoV, o

mnhmeion, to

mnhmoneuw

moiceuw

monoV

muron, to

musthrion, to

mwroV

nai

naoV, o

neaniskoV, o

nekroV

neoV

nefelh, h

nhpioV

nhsteuw

nikaw

niptw

noew

nomizw

nomikoV

nomoV, o

nosoV, h

nouV, o

nun

nuni

nux, h

xenizw

xenoV

xhrainw

xulon, to

o, h, to

ode

odoV, h

odouV, o

oqen

oida

oikia, h

oikodespothV, o

oikodomew

oikodomh, h

oikonomoV, o

oikoV, o

oikoumenh, h

oinoV, o

oioV

oktw

oligoV

oloV

omnuw

omoqumadon

omoioV

omoiow

omoiwV

omologew

oneidizw

onoma, to

onomazw

ontwV

opisw

opou

opwV

orama, to

oraw

orgh, h

orion, to

orkoV, o

oroV, to

oV, h, o

osoV

ostiV

otan

ote

oti

ou

ou

ouai

oude

oudeiV

oudepote

ouketi

oun

oupw

ouranoV, o

ouV, to

oute

outoV

outw

ouci

ofeilw

ofqalmoV, o

ofiV, o

ocloV, o

oyioV

paqhma, to

paideuw

paidion, to

paidiskh, h

paiV, h

palaiooV

palin

pantokratwr, o

pantote

para

parabolh, h

paraggellw

paraginomai

paragw

paradidwmi

paradosiV, h

paraiteomai

parakalew

paraklhsiV, h

paralambanw

paralutikoV

paraptwma, to

paratiqhmi

paracrhma

pareimi

parembolh, h

parercomai

parecw

parqenoV, h

paristhmi

parousia, h

parrhsia, h

paV

pasca, to

pascw

patassw

pathr, o

pauw

peiqw

peinaw

peirazw

peirasmoV, o

pempw

penqew

pente

peran

peri

periballw

peripatew

perisseuw

perissoV

perissoteroV

perissoterwV

peristrepa, h

peritemnw

peritomh, h

peteinon, to

petra, h

phgh, h

piazw

pimplhmi

pinw

piptw

pisteuw

pistiV, h

pistoV

planaw

planh, h

plateia, h

pleonexia, h

plhgh, h

plhqoV, to

plhqunw

plhn

plhrhV

plhrow

plhrwma, to

plhsion

ploion, to

plousioV

ploutew

ploutoV, o

pneuma, to

pneumatikoV

poqen

poiew

poikiloV

poimainw

poimhn, o

poioV

polemoV, o

poliV, h

pollakiV

poluV

ponhroV

poreuomai

porneia, h

pornh, h

pornoV, o

posoV

potamoV, o

pote

pote

pothrion, to

potizw

ou

pouV, o

pragma, to

prassw

prauthV, h

presbuteroV

prin

pro

proagw

probaton, to

proeipon

proercomai

proqesiV, h

proV

prosdecomai

prosdokaw

prosercomai

proseuch, h

proseucomai

prosecw

proskalew

proskarterew

proskunew

proslambanw

prostiqhmi

prosferw

proswpon, to

proteroV

profhteia, h

profhteuw

profhthV, o

prwi

prwtoV

ptocoV

pulh, h

pulwn, o

punqanomai

pur, to

pwlew

pwloV, o

pwV

pwV

rabbi

rabboV, h

rhma, to

riza, h

ruomai

sabbaton, to

saleuw

salpigx, h

salpizw

sarx, h

seautou

sebomai

seismoV, o

shmeion, to

shmeron

sitoV, o

siwpaw

skandilizw

skandalon, to

skeuoV, to

skhnh, h

skotia, h

skotoV, to

soV

sofia, h

sofoV

speirw

sperma, to

splagcnizomai

splagcnon, to

spoudazw

spoudh, h

stauroV, o

staurow

stefanoV, o

sthkw

sthrizw

stoma, to

strathgoV, o

stratiwthV, o

strefw

su

suggenhV

sukh, h

sullambanw

sumferw

sun

sunagw

sunagwgh, h

sundouloV, o

sunedrion, to

suneidhsiV, h

sunergoV

sunercomai

sunecw

sunzhtew

sunihmi

sunisthmi

sunistanw

sfazw

afodra

sfragizw

sfragiV, h

scizw

swzw

swma, to

swthr, o

swthria, h

talanton, to

tapeinow

tarassw

tassw

tacewV

tacuV

te

teknon, to

teleioV

teleiow

teleutaw

telew

teloV, to

telwnhV, o

teraV, to

tessarakonta

tessareV

tetartoV

threw

tiqhmi

tiktw

timaw

timh, h

timioV

tiV

tiV

toioutoV

tolmaw

topoV, o

tosoutoV

tote

trapeza, h

treiV

trecw

triakonta

triV

tritoV

tropoV, o

trofh, h

tugcanw

tupoV, o

tuptw

tufloV

ugiainw

ugihV

udwr, to

uioV, o

umeteroV

upagw

upakoh, h

upakouw

upantaw

uparcw

uper

uphrethV, o

upo

upodhma, to

upokatw

upokrithV, o

upomenw

upomonh, h

upostrefw

upotassw

usterew

usteroV

uyhloV

oyistoV

uyow

fainw

faneroV

fanerow

feidomai

ferw

feugw

fhmi

fialh, h

filew

filoV

fobeomai

foboV, o

foneuw

fronew

fronimoV

fulakh, h

fulassw

fulh, h

fusiV, h

futeuw

fwnew

fwnh, h

fwV, to

fwtizw

cairw

cara, h

carizomai

cariV, h

carisma, to

ceir, h

ceirwn

chra, h

ciliarcoV, o

ciliaV, h

cilioi

citwn, o

coiroV, o

cortazw

cortoV, o

craomai

creia, h

crhstothV, h

cronoV, o

crusion, to

crusoV, o

crusouV

cwloV

cwra, h

cwrew

cwrizw

cwrion, to

cwriV

yeudomai

yeudoprofhthV, o

yeudoV, to

yeusthV, o

yuch, h

w

wde

wra, h

wV

wsautwV

wsei

wsper

wste

wfelew


agaqoV, h good

agalliaw I exult

agapaw I love

agaph, h love

agaphtoV beloved

aggeloV, o messenger, angel

agiazw I sanctify

agaiasmoV, o sanctification

agioV holy, pl-saints

agnoew I do not know

agora, h a marketplace

agorazw I buy

agroV, o a field

agw I lead

adelfh, h a sister

adelfoV, o a brother

adhV, o Hades

adikew I wrong, do wrong

adikia, h unrighteousness

adikoV unjust

adunatoV incapable, impossible

aqetew I reject

aima, to blood

airw I take up, take away

aitew I ask

aitia, h a cause, accusation

aiwn, o an age

aiwnioV eternal

akaqarsia, h uncleanness

akaqartoV unclean

akanqa, h thorn

akoh, h hearing, report

akolouqew I follow

akouw I hear

akrobustia, h uncircumcision

alektwr, o a cock

alhqeia, h truth

alhqhV true

alhqinoV true

alhqwV truly

alla but, except

allhlwn of one another

alloV other, another

allotrioV anotherís, strange

alusiV, h a chain

ama at the same time, D-with

amartanw I sin

amartia, h sin

amartwloV sinful; a sinner

amhn truly, amen

ampelwn, o a vineyard

amfoteroi both

ana A-upwards

anabainw I go up

anablepw I look up, receive sight

anaggellw I announce, report

anaginwskw I read

anagkh, h necessity

anagw I lead up, M-put to sea

anairew I take up; kill

anakeimai I recline (at meals)

anakrinw I examine

analambanw I take up

anapauw I refresh, M-take rest

anapiptw I recline

anastasiV, h resurrection

anastrefw I return; live

anastrofh, h conduct

anatolh, h east, dawn

anaferw I bring up, offer

anacwrew I depart

anemoV, o a wind

anecomai I endure

anhr, o a man (male)

anqisthmi I resist

anqrwpoV, o a man, human being

anisthmi I arise

anoigw I open

anomia, h lawlessness

anomoV lawless

anti G-instead of, for

anwqen from above, again

axioV worthy

apaggellwI announce, report

apagw I lead away

apax once, once for all

aparneomai I deny

apaV all

apeiqew I disbelieve, disobey

apercomai I depart

apecw I have received; am distant

apistia, h unbelief

apistoV unbelieving, faithless

apo from

apodidwmi I give back, pay; M-sell

apoqnhskw I die

apokaluptw I reveal

apokaluyiV, h a revelation

apokrinomai I answer

apokteinw I kill

apolambanw I receive back

apollumi I destroy; M-perish

apologeomai I defend myself

apolutrwsiV, h redemption

apoluw I release

apostellw I send

apostoloV, o an apostle, envoy

aptw I touch

apwleia, h destruction

ara then, therefore

argurion, to silver

areskw I please

ariqmoV, o a number

arneomai I deny

arnion, to a lamb

arpazw I seize

arti now, just now

artoV, o bread

arcaioV old, ancient

arch, h a beginning

arciereuV, o high priest

arcw I rule; M-begin

arcwn, o a ruler

aselgeia, h licentiousness

asqenia, h weakness

asqenew I am weak

asqenhV weak

askoV, o a leather bottle; wineskin

aspazomai I greet, salute

aspasmoV, o a greeting

asthr, o a star

atenizw I look intently, gaze upon

aulh, h a court

auxanw I cause to grow

aurion tomorrow

autoV, o he, she, it

afairew I take away

afesiV, h a sending away, release

afihmi I let go, forgive

afisthmi I withdraw, depart

aforizw I separate

afrwn foolish

acri as far as, up to; until

ballw I throw. put

baptizw I baptize

baptisma, to baptism

baptisthV, o baptist

basanizw I torment

basileia, h a kingdom

basileuV, o a king

basileuw I reign

bastazw I bear, carry

bhma, to judgment seat

biblion, to a book

biblioV, h a book

bioV, o life

blasfhmew I revile, blaspheme

blasfhmia, h blasphemy

blepw I see

boaw I cry aloud

boulh, h counsel, purpose

boulomai I wish, determine

bronth, h thunder

brwma, to food

brwsiV, h eating, food, rust

gamew I marry

gamoV, o a marriage, wedding

gar for

ge indeed, at least, really, even

geenna, h Gehenna, Hell

gemw I fill

genea, h a generation

gennaw I beget

genoV, to race, kind

geuomai I taste

gewrgoV a farmer

gh, h the earth

ginomai I become, am

ginwskw I know, realize

glwssa, h tongue, language

gnwrizw I make known

gnwsiV, h wisdom

gnwstoV known

goneuV, o a parent

gonu, to a knee

gramma, to a letter, pl-writings

grammateuV, o a scribe

grafh, h scripture

grafw I write

grhgorew I watch

gumnoV naked

gunh, h a woman, wife

daimonizomai I am possessed

daimonion, to a demon

dakruon, to a tear

de but, and

dehsiV, h an entreaty

dei it is necessary

deiknumi I show

deipnon, to a supper

deka ten

dendron, to a tree

dexioV right (as opposed to left)

deomai I beseech

derw I beat

desmioV, o a prisoner

desmoV, o a fetter, bond

despothV, o a master, lord

deute come!

deuteroV second

decomai I receive

dew I bind

dhnarion, to a denarius

dia G-through, A-on account of

diaboloV slanderous; the Devil

diaqhkh, h a covenant

diakonew I wait upon, minister

diakonia, h service, ministry

diakonoV, h servant, deacon

diakrinw I judge; M-doubt

dialegomai I dispute

dialogizomai I debate

dialogismoV, o a reasoning

diamarturomai I testify solemnly

diamerizw I divide, distribute

dianoia, h understanding, thought

diatassw I command

diatribw I continue

diaferw I differ

didaskalia, h a teaching

didaskaloV, o a teacher

didaskw I teach

didach, h a teaching

didwmi I give

diercomai I pass through

dikaioV just, righteous

dikaiosunh, h righteousness

dikaiow I justify

dikaiwma, to a just act; ordinance

diktuon, to a net

dio wherefore

dioti because

diyaw I thirst

diwgmoV, o persecution

diwkw I pursue, persecute

dokew I think, seem

dokimazw I prove, approve

doloV, o guile

doxa, h glory

doxazw I glorify

douleuw I serve

douloV, o a slave

drakwn, o a dragon

dunamai I am powerful, able

dunamiV, h power

dunatoV powerful, possible

duo two

dwdeka twelve

dwrea, h a gift, free gift

dwron, to a gift, present

ean if

eautou of himself

eaw I permit

eggizw I come near

egguV near

egeirw I raise up

egkataleipw I leave behind

egw I

eqnoV, to a nation, pl-Gentiles

eqoV, to a custom

ei if

eidon I saw

eidwlon, to an image, idol

eikosi twenty

eikwn, h an image

eimi I am

eipon I saw

eirhnh, h peace

eiV A-into; for

eiV one

eisagw I lead in

eisercomai I go in, enter

eisporeuomai I enter

eita then

ek out of, from

ekastoV each

ekaton one hundred

ekatontarchV, o a centurion

ekballw I cast out

ekei there

ekeiqen thence, from that place

ekeinoV that

ekklhsia, h church, assembly

ekkoptw I cut out, cut off

eklegomai I pick out, choose

eklektoV chosen, elect

ekpiptw I fall away

eklhssomai I am astonished

ekporeuomai I go out

ekteinw I stretch forth

ektoV sixth

ekcew (ekcunnw) I pour out

elaia, h an olive tree

elaion, to olive oil

elacistoV least

elegcw I convict, reprove

eleew I have mercy

elehmosunh, h alms

eleoV, to pity, mercy

eleuqeria, h liberty

eleuqeroV free

elpizw I hope

elpiV, h hope

emautou of myself

embainw I embark

emblepw I look at

emoV my, mine

empaizw I mock

emprosqen G-in front of, before

emfanizw I manifest

en D-in

enatoV ninth

endeiknumi I show forth

enduw I put on, clothe

eneka G-on account of

energew I work, effect

eniautoV, o a year

enocoV involved in, liable, guilty

entellomai I command

entolh, h commandment

enwpion G-before

ex six

exagw I lead out

exapostellw I send forth

exercomai I go out

exesti it is lawful

existhmi I amaze, am amazed

exomologew I confess, profess

exouqenew I despise

exousia, h authority

exw without; G-outside

exwqen G-from without

eorth, h a feast

epaggelia, h a promise

epaggellomai I promise

epainoV, o praise

epairw I lift up

epaiscunomai I am ashamed

epanw above; G-over

epaurion on the morrow

epei when, since

epeidh since, because

epeita then

eperwtaw I ask, demand of

epi G-over, D-at, A-on

epiballw I lay upon

epiginwskw I come to know

epignwsiV, h knowledge

epididwmai I give to

epizhtew I seek for

epiqumew I desire

epiqumia, h eager desire, passion

epikalew I call, name; M-invoke

epilambanomai I take hold of

epimenw I continue

epipiptw I fall upon

episkeptomai I visit, care for

epistamai I understand

epistolh, h a letter

epistrefw I turn to, return

epitassw I command

epitelew I complete; perform

epitiqhmi I lay upon

epitimaw I rebuke, warn

epitrepw I permit

epouranioV heavenly

epta seven

ergazomai I work

ergathV, o a workman

ergon, to a work

erhmoV deserted; a desert

ercomai I come, go

erw I will say

erwtaw I ask, request

esqiw I eat

escatoV last

eswqen from within, within

eteroV another, different

eti still, yet, even

etoimazw I prepare

etoimoV ready, prepared

etoV, to a year

euaggelizw I preach the gospel

euaggelion, to the gospel

eudokew I think it good

euqewV immediately

euquV straightway, immediately

eulogew I bless

eulogia, h a blessing

euriskw I find

eusebia, h piety, godliness

eufrainw I rejoice

eucaristew I give thanks

eucaristia, h thanksgiving

efisthmi I stand over, come upon

ecqroV hating; an enemy

ecw I have, hold

ewV until; G-as far as

zaw I live

zhloV, o zeal, jealousy

zhlow I am zealous

zhtew I seek

zumh, h leaven

zwh, h life

zwon, to a living creature, animal

zwopoiew I make alive

h or

hgemwn, o a leader, governor

hgeomai I am chief; I regard

hdh now, already

hkw I have come

hlioV, o the sun

hmera, h a day

qalassa, h the sea

qanatoV, o death

qanatow I put to death

qaptw I bury

qaumazw I marvel, wonder at

qeaomai I behold

qelhma, to will

qelw I will, wish, desire

qemelioV, o a foundation

qeoV, o God, a god

qerapeuw I heal

qerizw I reap

qerismoV, o harvest

qewrew I look at, behold

qhrion, to a wild beast

qhsauroV, o storehouse, treasure

qlibw I press, oppress

qliyiV, h tribulation

qrix, h a hair

qronoV, o a throne

qugathr, h a daughter

qumoV, o wrath, fury

qura, h a door

qusia, h a sacrifice

qusiasthrion, to an altar

quw I sacrifice, kill

iaomai I heal

ide see! behold!

idioV oneís own

idou see! behold!

iereuV, o a priest

ieron, to a temple

ikanoV sufficient, able

imation, to a garment

ina in order that, that

ippoV, o a horse

isthmi I stand

iscuroV strong

iscuV, h strength

iscuw I am strong, able

icquV, o a fish

kagw and I

kaqaper even as, as

kaqarizw I cleanse

kaqaroV clean

kaqeudw I sleep

kaqhmai I sit

kaqizw I seat, sit

kaqisthmi I set, constitute

kaqwV as, even as

kai and, even, also

kainoV new

kairoV, o time, season

kaiw I burn

kakei and there

kakeiqen and then

kakeinoV and that

kakia, h malice, evil

kakoV bad, evil

kakwV badly

kalamoV a reed

kalew I call

kaloV beautiful, good

kalwV well

kan and if

kapnoV, o smoke

kardia, h heart

karpoV, o fruit

kata G-down from; A-according to

katabainw I go down

katabolh, h a foundation

kataggellw I proclaim

kataiscunw I put to shame

katakaiw I burn up

katakeimai I lie down, lie sick

katakrinw I condemn

katalambanw I overtake, apprehend

kataleipw I leave

kataluw I destroy; I lodge

katanoew I observe

katantaw I come to

katargew I bring to naught, abolish

katartizw I mend, fit, perfect

kataskeuazw I prepare

katergazomai I work out

katercomai I come down, go down

katesqiw I eat up, devour

katecw I hold back, hold fast

kathgorew I accuse

katoikew I inhabit, dwell

katw down, below

kaucaomai I boast

kauchma, to a boasting

kauchsiV, h boasting

keimai I lie, am laid

keleuw I order

kenoV empty, vain

keraV, to a horn

kerdainw I gain

kefalh, h head

khrussw I proclaim

kladoV, o a branch

klaiw I weep

klaw I break

kleiw I shut

klepthV, o a thief

kleptw I steal

klhronomew I inherit

klhronomia, h an inheritance

klhronomoV, o an heir

klhroV, o a lot, portion

klhsiV, h a call, invitation

klhtoV called

koilia, h belly, womb

koimaw I sleep, fall asleep

koinoV common, unclean

koinow I make common, defile

koinwnia, h fellowship; contributor

koinwnoV, h a partner, sharer

kollaw I join, cleave to

komizw I receive

kopiaw I toil

kopoV, o labor, trouble

kosmew I adorn

kosmoV, o the world

krabattoV, o a mattress, bed

krazw I cry out

kratew I grasp

kratoV, to power, dominion

kreisswn better

krima, to judgment

krinw I judge

krisiV, h judgment

krithV, o judge

kruptoV hidden

kruptw I conceal

ktizw I create

ktisiV, h creation, creature

kurioV, o the Lord, a lord

kwluw I forbid, hinder

kwmh, h a village

kwfoV deaf, dumb

lalew I speak

lambanw I take, receive

laoV, o a people

latreuw I serve, worship

legw I say, speak

leukoV white

lhsthV, o a robber

lian greatly

liqoV, o a stone

limnh, h a lake

limoV, h hunger, famine

logizomai I account, reckon

logoV, o a word

loipoV remaining; the rest

lupew I grieve

luph, h pain, grief

lucnia, h a lamp stand

lucnoV, o a lamp

luw I loose

maqhthV, o a disciple

makarioV blessed, happy

makran far away

makroqen from afar, afar

makroqumew I am patient

makroqumia, h long-suffering

malista especially

mallon more, rather

manqanw I learn

marturew I bear witness, testify

marturia, h a testimony, evidence

marturion, to a testimony, proof

martuV, o a witness

macaira, h a sword

megaV large, great

melei it is a care

mellw I am about to

meloV, to a member

men on the one hand, indeed

menw I remain

merizw I divide

merimnaw I am anxious, distracted

meroV, to a part

mesoV middle, midst

meta G-with, A-after

metabainw I depart

metanoew I repent

metanoia, h repentance

metrew I measure, mete

metron, to a measure

mecri until, G-as far as

mh not, lest

mhde but not, nor, not even

mhdeiV no one

mhketi no longer

mhn, o a month

mhpote lest perchance

mhte neither, nor

mhthr, h a mother

mikroV small, little

mimnhskomai I remember

misew I hate

misqoV, o wages, reward

mnhmeion, to a tomb, monument

mnhmoneuw I remember

moiceuw I commit adultery

monoV alone, only

muron, to ointment

musthrion, to a mystery

mwroV foolish

nai yes, truly

naoV, o a temple

neaniskoV, o a youth

nekroV dead

neoV new, young

nefelh, h a cloud

nhpioV an infant, child

nhsteuw I fast

nikaw I conquer

niptw I wash

noew I understand

nomizw I suppose

nomikoV pertaining to the law

nomoV, o law

nosoV, h a disease

nouV, o the mind

numfioV a bridegroom

nun now

nuni now

nux, h night

xenizw I entertain; startle

xenoV strange; stranger

xhrainw I dry up

xulon, to wood, a tree

o, h, to the

ode this (here)

odoV, h a way, road

odouV, o a tooth

oqen whence, wherefore

oida I know

oikia, h a house

oikodespothV, o a householder

oikodomew I build, edify

oikodomh, h a building, edification

oikonomoV, o a steward

oikoV, o wine

oikoumenh, h the inhabited world

oinoV, o wine

oioV such as

oktw eight

oligoV little, few

oloV whole

omnuw I swear, take oath

omoqumadon with one accord

omoioV like

omoiow I make like, liken

omoiwV likewise

omologew I confess, profess

oneidizw I reproach

onoma, to a name

onomazw I name

ontwV really

opisw behind, after

opou where

opwV in order that, that

orama, to a vision

oraw I see

orgh, h anger

orion, to boundary

orkoV, o an oath

oroV, to mountain

oV, h, o who, which

osoV as great as, as many as

ostiV whoever, whatever

otan whenever

ote when

oti because, that

ou (ouk, ouc) not

ou where

ouai woe! alas!

oude and not, nor

oudeiV no one, nothing

oudepote never

ouketi no longer

oun therefore, then

oupw not yet

ouranoV, o heaven

ouV, to an ear

oute neither, nor

outoV this

outwV thus

ouci not

ofeilw I owe, ought

ofqalmoV, o an eye

ofiV, o a serpent

ocloV, o a crowd, multitude

oyioV late; evening

paqhma, to suffering

paideuw I teach, chastise

paidion, to an infant, child

paidiskh, h a maidservant

paiV, h boy, girl, child

palaioV old

palin again

pantokratwr, o ruler of all

pantote always

para G-from, D-beside, A-alongside

parabolh, h a parable

paraggellw I command, charge

paraginomai I come, arrive

paragw I pass by

paradidwmi I hand over, betray

paradosiV, h a tradition

paraiteomai I make excuse, refuse

parakalew I beseech, exhort

paraklhsiV, h exhortation

paralambanw I receive

paralutikoV a paralytic

paraptwma, to a trespass

paratiqhmi I set before; M-entrust

paracrhma immediately

pareimi I am present, have arrived

parembolh, h a camp, army

parercomai I pass by, arrive

parecw I offer, afford

parqenoV, h a virgin

paristhmi I am present, stand by

parousia, h presence, coming

parrhsia, h boldness, confidence

paV every; pl-all

pasca, to a passover

pascw I suffer

patassw I smite

pathr, o a father

pauw I cease

peiqw I persuade

peinaw I hunger

peirazw I test, tempt, attempt

peirasmoV, o temptation

pempw I send

penqew I mourn

pente five

peran G-beyond

peri G-about, A-around

periballw I put around, clothe

peripatew I walk, live

perisseuw I abound, am rich

perissoV excessive, abundant

perissoterwV more abundantly

peristera, h a dove

peritemnw I circumcise

peritomh, h circumcision

peteinon, to a bird

petra, h a rock

phgh, h a spring, fountain

piazw I take

pimplhmi I fill

pinw I drink

piptw I fall

pisteuw I have faith, believe

pistiV, h faith, belief, trust

pistoV faithful

planaw I lead astray

planh, h a wandering, error

plateia, h a street

pleiwn larger, more

pleonexia, h covetousness

plhgh, h blow, wound, plague

plhqoV, to a multitude

plhqunw I multiply

plhn however, G-except

plhrhV full

plhrow I fill, fulfill

plhrwma, to fullness

plhsion near; neighbor

ploion, to a boat

plousioV rich

ploutew I am rich

ploutoV, o wealth

pneuma, to a spirit, wind

pneumatikoV spiritual

poqen whence?

poiew I do, make

poikiloV varied, manifold

poimainw I shepherd, rule

poimhn, o a shepherd

poioV what sort of? what?

polemoV, o a war

poliV, h a city

pollakiV often

poluV much; pl-many

ponhroV evil

poreuomai I go, proceed

porneia, h fornication

pornh, h a prostitute

pornoV, o a fornicator

posoV how great? how much?

potamoV, o a river

pote at some time, once, ever

pote when?

pothrion, to a cup

potizw I give drink to

pou where?

pouV, o a foot

pragma, to deed, matter, thing

prassw I do, perform

prauthV, h gentleness, courtesy

presbuteroV an elder

prin before

pro G-before

proagw I lead forth, go before

probaton, to a sheep

proeipon I say, speak

proercomai I go in front, proceed

proqesiV, h a setting forth, purpose

proV A-to, towards, with

prosdecomai I receive, wait for

prosdokaw I wait for

prosercomai I come to

proseuch, h prayer

proseucomai I pray

prosecw I attend to, give heed to

proskalew I summon

proskarterew I continue in/with

proskunew I worship

proslambanw I receive

prostiqhmi I add, add to

prosferw I bring to, offer

proswpon, to a face

proteroV former; before

profhteia, h a prophecy

profhteuw I prophesy

profhthV, o a prophet

prwi in the morning, early

prwtoV first

ptwcoV poor

pulh, h a gate, porch

pulwn, o a vestibule, gateway

punqanomai I inquire

pur, to fire

pwlew I sell

pwloV, o a colt

pwV how?

pwV at all, somehow, in any way

rabbi rabbi, master, teacher

rabdoV, h a staff

rhma, to a word

riza, h a root

ruomai I rescue, deliver

sabbaton, to Sabbath

saleuw I shake

salpigx, h a trumpet

salpizw I sound a trumpet

sarx, h flesh

seautou of yourself

sebomai I reverence, worship

seismoV, o an earthquake

shmeion, to a sign

shmeron today

sitoV, o wheat

siwpaw (sigaw) I am silent

skandilizw I cause to stumble

skandalon, to cause of stumbling

skeuoV, to a vessel; goods

skhnh, h a tent, tabernacle

skotia, h darkness

skotoV, to darkness

soV your

sofia, h wisdom

sofoV wise

speirw I sow

sperma, to a seed

splagcnizomai I have compassion

splagcnon, to bowels; compassion

spoudazw I hasten, am eager

spoudh, h haste, diligence

stauroV, o a cross

staurow I crucify

stefanoV, o a crown

sthkw I stand, stand fast

sthrizw I establish

stoma, to a mouth

strathgoV, o a commander

stratiwthV, o a soldier

strefw I turn

su you

suggenhV kindred; relative

suzhtew I discuss, dispute

sukh, h a fig tree

sullambanw I take, conceive

sumferw I bring together

sun D-with

sunagw I gather together

sunagwgh, h a synagogue

sundouloV, o a fellow slave

sunedrion, to a council, Sanhedrin

suneidhsiV, h conscience

sunergoV a fellow worker

sunercomai I come together

sunecw I hold fast, oppress

sunihmi I understand

sunisthmi I commend; stand with

sunistanw I evince

sfazw I slay

sfodra exceedingly

sfragizw I seal

sfragiV, h a seal

scizw I split

swzw I save

swma, to a body

swthr, o a savior

swthria, h salvation

talanton, to a talent

tapeinow I humble

tarassw I trouble

tassw I arrange, appoint, order

tacewV quickly

tacuV quick

te and

teknon, to a child

teleioV complete, perfect, mature

teleiow I fulfill, make perfect

teleutaw I die

telew I finish, fulfill

teloV, to end

telwnhV, o a tax collector

teraV, to a wonder

tessarakonta forty

tessareV four

tetartoV fourth

threw I keep

tiqhmi I place

tiktw I give birth to

timaw I honor

timh, h honor, price

timioV precious, honorable

tiV someone, something

tiV who? what? which? why?

toioutoV such, such like

tolmaw I dare

topoV, o a place

tosoutoV so great / much / many

tote then, at that time

trapeza, h a table

treiV three

trecw i run

triakonta thirty

triV thrice

tritoV third

tropoV, o manner, way

trofh, h food

tugcanw I obtain, happen

tupoV, o mark, example

tuptw I smite

tufloV blind

ugiainw I am in good health

ugihV whole, healthy

udwr, to water

uioV, o a son

umeteroV your

upagw I depart

upakoh, h obedience

upakouw I obey

upantaw I meet, go to meet

uparcw I am, exist

uper G-in behalf of; A-above

uphrethV, o a servant, assistant

upo G-by; A-under

upodhma, toa sandal, shoe

upokatw under, below, down at

upokrithV, o a hypocrite

upomenw I tarry, endure

upomonh, h steadfast endurance

upostrefw I return

upotassw I subject, subordinate

usterew I lack

usteroV later, afterwards

uyhloV high

uyistoV highest

uyow I lift up, exalt

fainw I shine, appear

faneroV manifest

fanerow I make manifest

feidomai I spare

ferw I carry, bear

feugw I flee

fhmi I say

fialh, h a cup, bowel

filew I love

filoV loving; a friend

fobeomai I fear

foboV, o fear, terror

foneuw I kill, murder

fronew I think

fronimoV prudent

fulakh, h a guard, prison

fulassw I guard

fulh, h a tribe

fusiV, h nature

futeuw I plant

fwnew I call

fwnh, h a voice, sound

fwV, to light

fwtizw I give light, enlighten

cairw I rejoice

cara, h joy, delight

carizomai I give freely, forgive

cariV, h grace

carisma, to a gift

ceir, h a hand

ceirwn worse, more severe

chra, h a widow

ciliarcoV, o a military captain

ciliaV, h a thousand

cilioi a thousand

citwn, o a tunic

coiroV, o a pig

cortazw I eat to the full, am full

cortoV, o grass, hay

craomai I use

creia, h a need

crhstothV, h goodness, kindness

cronoV, o time

cruseoV golden

crusion, to gold

crusoV, o gold

cwloV lame

cwra, h a country

cwrew I make room, proceed

cwrizw I separate, depart

cwrion, to a place, field

cwriV G-without, apart from

yeudomai I lie

yeudoprofhthV, o false prophet

yeudoV, to a lie

yeusthV, o a liar

yuch, h a soul

w O!

wde here

wra, h an hour

wV as, that, how, about

wsautwV likewise

wsei as, like, about

wsper just as, even as

wste so that

wfelew I profit


Email IBS | Statement of Faith | Home | Browse by Author | Q & A
Links | Virtual Classroom | Copyright | Submitting Articles | Search